Letní škola slovanských (bohemistických) studií

24. července - 21. srpna 2021

54. ročník letní školy (1967 - 2021)


Program

Jádro výuky je soustředěno do pěti vyučovacích hodin dopoledne a skládá se z intenzivních jazykových kurzů, speciálních seminářů a přednášek.

Jazykové kurzy jsou rozděleny podle úrovně znalosti českého jazyka:

  • pro úplné začátečníky jsou připraveny intenzivní kurzy na bázi angličtiny a němčiny (při naplnění kapacity),
  • mírně pokročilí mohou navštěvovat dvouhodinový základní kurz češtiny, dvouhodinový kurz konverzace a hodinový doplňkový kurz; výuka probíhá v češtině,
  • pro středně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé je k dispozici dvouhodinový základní kurz, po něm následuje dvouhodinový speciální seminář věnovaný otázkám překladu, stylistiky a české konverzace. Poslední dvě vyučovací hodiny jsou věnovány přednáškám z české a slovanské jazykovědy, české literatury, dějin Moravy a Čech, etnografie atd.

V odpoledních hodinách mají studenti Letní školy možnost navštěvovat hodiny správné české výslovnosti, lexikálně-stylistická cvičení, interpretaci literárního textu a mohou se zúčastnit besed o české hudbě, dějinách umění, městě Brně atd. Začátečníci I a II mohou své znalosti získané v dopoledních kurzech prohlubovat v hodinách jazykových cvičení. Pro nejpokročilejší je připraven speciální lingvistický a literární seminář. Večery jsou vyhrazeny pro filmová představení, na nichž budou promítány zajímavé české filmy.

Program Letní školy rovněž zahrnuje řadu celodenních exkurzí na historicky zajímavá místa Moravy a Čech. Sekretariát Kabinetu češtiny je připraven umožnit zájemcům samostatnou práci v archivech a knihovnách a na požádání zprostředkuje i individuální konzultace s profesory a dalšími pracovníky Filozofické fakulty MU.


Organizace

Letní školy se účastní reciproční stipendisté českého Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT ČR), stipendisté Masarykovy univerzity a Kabinetu češtiny pro cizince Filozofické fakulty MU, popřípadě i jiných kulturních institucí a samoplátci.

Účastníci budou ubytováni v univerzitním letním hotelu. Snídaně a obědy jsou podávány v univerzitní menze.


Cena

Plná cena zahrnuje: registrační poplatek, školné, stravování formou polopenze a náklady spojené s exkurzemi, ubytování 35 000 Kč
Redukovaná cena zahrnuje: registrační poplatek, školné, stravování formou polopenze a náklady spojené s exkurzemi
nezahrnuje: ubytování
26 000 Kč

Registrační nevratný poplatek činí 4 000 Kč a je nutno jej zaplatit nejpozději do 15. 7. daného roku.

Zbývající část školného lze uhradit rovněž bankovním převodem (účet viz níže) i hotově po příjezdu na Letní školu v kanceláři Kabinetu češtiny pro cizince ekonomické tajemnici. Při platbě v hotovosti v kanceláři Kabinetu češtiny pro cizince je nutno částku uhradit v českých korunách.

Uchazeči s vízovou povinností platí celé školné (plná či redukovaná cena) předem.


Platební údaje

Výše uvedenou částku je třeba po podání přihlášky poukázat na následující účet vedený v Kč (při převodu platby z cizí měny na Kč platí středový kurz Komerční banky pro daný den):

Majitel účtu: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, Česká republika
Číslo účtu: 85636621/0100
Adresa banky: Komerční banka (Regionální pobočka Brno), nám. Svobody 21, 602 00 Brno, Česká republika
IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8563 6621
SWIFT: KOMBCZPP
Variabilní symbol: 2174001017

BANKOVNÍ POPLATKY PLATÍ ZÁJEMCE O KURZ

Pokud uchazečům s vízovou povinností není uděleno vízum k pobytu na území ČR, vrací se po předložení zamítavého rozhodnutí částka 75 % z celkové výše školného, a to pouze bankovním převodem.
75 % z celkové částky školného se vrací taktéž uchazečům, pokud zruší účast v kurzu před jeho zahájením.


Podmínky přijetí

Počet míst na Letní škole je omezen (cca 150). Část volných míst je určena stipendistům MŠMT ČR na základě mezistátních kulturních dohod. O tato stipendia se zahraniční zájemci ucházejí u příslušných úřadů (obvykle u ministerstva školství) ve své zemi. Druhá část volných míst je určena platícím účastníkům, kteří si náklady na pobyt hradí sami.

Vyplněnou přihlášku je třeba poslat poštou nebo e-mailem nejpozději do 15. 7. daného roku. Sekretariát oznámí ihned po přijetí přihlášky písemně recipročním stipendistům i platícím účastníkům, zda byli ke studiu přijati (a to nejpozději do 15. 7. daného roku).

Zvolenou variantu (plná cena nebo redukovaná cena) v přihlášce zřetelně označte.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info