Шановні громадяни України,
Кабінет чеської мови для іноземців приймає заявки на участь у вже розпочатих безкоштовних курсах чеської мови для українських біженців, які проходять раз на тиждень.
Якщо ви зацікавлені, будь ласка, напишіть нам на електронну адресу kabcest@phil.muni.cz і чекайте на запрошення для написання вступного тесту.
Курси призначені для тих, хто може підтвердити свій статус українського біженця штампом або візою в паспорті.
Кількість місць на курсах обмежена.

Jazyková a odborná příprava ke studiu na českých vysokých školách

16. září 2024 - 16. května 2025

akademický rok 2024/25

Kabinet češtiny pro cizince nabízí celoroční jazykovou a odbornou přípravu ke studiu akreditovaného studijního programu vysoké školy ve smyslu ustanovení § 64 písm. b) zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.

Jazyková a odborná příprava je určena pro začátečníky, mírně pokročilé, středně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé (A0 až C2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).


Koronavirus

V případě nepříznivé epidemiologické situace, přetrvávajících vládních a univerzitních nařízení či v průběhu řízení o žádosti o udělení víza bude výuka probíhat distanční formou.


Celoroční jazyková příprava se skládá ze tří dílčích období.

podzimní semestr

195 až 260 výukových hodin

+

zimní kurz

50 výukových hodin

+

jarní semestr

195 až 325 výukových hodin

Podzimní semestr trvá 13 týdnů v období září prosinec.
Zimní kurz trvá 2 týdny v období leden únor.
Jarní semestr trvá 13 týdnů v období únor květen.


Datum konání

V akademickém roce 2024/25 od 16. 9. 2024 do 16. 5. 2025.

Jazykovou a odbornou přípravu ke studiu na českých vysokých školách není v rámci daného akademického roku možné absolvovat v jiném než výše uvedeném termínu.


Místo konání*

Kabinet češtiny pro cizince, Filozofická fakulta, Arna Nováka 1, 602 00 Brno.

*V případě nepříznivé epidemiologické situace, přetrvávajících vládních a univerzitních nařízení bude výuka probíhat distanční formou.


Cena

Celková cena celoroční jazykové přípravy se skládá z ceny za podzimní semestr, ceny za zimní kurz a ceny za jarní semestr. Cena za jednotlivá dílčí období závisí na zvoleném počtu výukových hodin.

podzimní semestr
20 výukových hodin týdně
15 výukových hodin týdně
1 850 EUR
1 190 EUR
zimní kurz 50 výukových hodin 225 EUR
jarní semestr 25 výukových hodin týdně
20 výukových hodin týdně
15 výukových hodin týdně
2 190 EUR
1 850 EUR
1 190 EUR

Podzimní semestr umožňuje výběr ze dvou variant (20 nebo 15 výukových hodin týdně).
Zimní kurz obsahuje jedinou variantu (50 výukových hodin).
Jarní semestr umožňuje výběr ze tří variant (25, 20 nebo 15 výukových hodin týdně).


Příklady celoroční jazykové přípravy

intenzivní+

podzimní semestr

20 výukových hodin týdně

zimní kurz

50 výukových hodin

jarní semestr

25 výukových hodin týdně

CELKEM 635 výukových hodin CENA 4 265 EUR

intenzivní

podzimní semestr

20 výukových hodin týdně

zimní kurz

50 výukových hodin

jarní semestr

20 výukových hodin týdně

CELKEM 570 výukových hodin CENA 3 925 EUR

základní

podzimní semestr

15 výukových hodin týdně

zimní kurz

50 výukových hodin

jarní semestr

15 výukových hodin týdně

CELKEM 440 výukových hodin CENA 2 605 EUR

Platební údaje

Cenu celoroční jazykové přípravy je třeba poukázat na následující účet vedený v Kč.
Při převodu platby z cizí měny na Kč platí středový kurz České národní banky (ČNB střed) pro daný den.

Majitel účtu: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, Česká republika
Číslo účtu: 85636621/0100
Adresa banky: Komerční banka (Regionální pobočka Brno), nám. Svobody 21, 602 00 Brno, Česká republika
IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8563 6621
SWIFT: KOMBCZPP
Variabilní symbol: 2174000621

Bankovní poplatky hradí uchazeč.


Storno podmínky

Přechod na distanční formu výuky z důvodu nepříznivé epidemiologické situace, přetrvávajících vládních a univerzitních nařízení či v průběhu řízení o žádosti o udělení víza nezakládá nárok na vrácení školného.
Uchazeč má nárok na vrácení 75 % ze zaplaceného školného, pokud zruší účast v kurzu před datem jeho zahájení. Uchazeč s vízovou povinností má v takovém případě povinnost předložit rozhodnutí o neudělení víza k pobytu na území ČR. Školné se vrací pouze bankovním převodem.
Účastník, který z jakéhokoli důvodu zruší účast v kurzu po datu jeho zahájení, nemá nárok na vrácení zaplaceného školného.
Účastník, který přestane výuku navštěvovat, nemá nárok na vrácení zaplaceného školného.


Odborná část přípravy

Odborná část celoroční přípravy ke studiu akreditovaného studijního programu vysoké školy probíhá v jarním semestru daného akademického roku, kdy si účastník na základě zvoleného studijního programu vysoké školy vybírá z nabídky přípravných kurzů k přijímacím zkouškám (např. Testy studijních předpokladů MU, Obecné studijní předpoklady či Základy společenských věd SCIO atd.).


Ubytování

V případě, že žádáte o ubytování na vysokoškolské koleji Masarykovy univerzity, bude pro vízové účely na dobu trvání jazykové a odborné přípravy vystaven Doklad o zajištění ubytování. Cena ubytování je cca 6 500 Kč/měsíc a platí se měsíčně po příjezdu na koleje.


Hodnocení

Dílčí období jsou zakončena závěrečnými testy písemnými z gramatiky, ortografie, českých reálií, lexikálních cvičení, konverzace (esej) a ústní zkouškou z konverzace, fonetiky a interpretace literárního textu (pokročilí) podle úrovně pokročilosti.

Na základě výsledků závěrečných zkoušek je vystaven Certifikát s ECTS kredity a klasifikací úrovně znalosti českého jazyka dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.


Docházka

Účastníci kurzů češtiny pro cizince musí mít 75 % aktivní docházky do výuky, aby mohli být připuštěni k závěrečným zkouškám. Pozdní příchod do kontaktní výuky vč. pozdního připojení se k distanční (on-line) výuce se rovněž počítá jako absence. Omluvena je pouze nepřítomnost z důvodu nemoci doložená lékařským potvrzením.

Účastníci kurzů češtiny pro cizince, kteří přijíždějí v rámci pobytového víza na základě Potvrzení o přijetí vydaného Kabinetem češtiny pro cizince, jsou povinni plnit své studijní povinnosti, výuku (kontaktní či distanční) zahájit a pravidelně navštěvovat. Pokud tak nečiní, je povinností Kabinetu češtiny pro cizince tuto skutečnost neprodleně oznámit Odboru migrační a azylové politiky Ministerstva vnitra České republiky (cizinecká policie České republiky) pro neplnění účelu pobytu na území České republiky.


Vyučující

Interní a externí učitelé Kabinetu češtiny pro cizince FF MU.


Obsah

Začátečníci I - II gramatika + konverzace + fonetika
Mírně pokročilí I - II gramatika + konverzace + fonetika (+ analýza literárního textu)
Mírně pokročilí III gramatika + konverzace + analýza literárního textu
Středně pokročilí I - III gramatika + konverzace + fonetika (+ tvůrčí psaní + analýza literárního textu)
Pokročilí I - V gramatika + konverzace + fonetika + ortografie + lexikální cvičení + české reálie (+ tvůrčí psaní + analýza literárního textu + překladový seminář)
Velmi pokročilí I - V gramatika + konverzace + fonetika + ortografie + lexikální cvičení + české reálie (+ tvůrčí psaní + analýza literárního textu + překladový seminář)

Organizace

Výuka pro úplné začátečníky je vedena na bázi angličtiny.

Jazyková úroveň dosažená po absolvování celoroční jazykové přípravy závisí na studijní píli a úsilí účastníka.

Od jazykové úrovně A2 si mohou účastníci volit z nabídky výběrových předmětů z českého jazyka a literatury, a to vždy na začátku podzimního a jarního semestru. Tyto předměty jsou pro účastníky celoroční jazykové přípravy ZDARMA.

Celoroční jazykovou přípravu je možné zakončit Certifikovanou zkouškou z češtiny pro cizince (CCE), která je uznávaná vybranými českými vysokými školami. Zkouška CCE je určena cizincům, kteří si chtějí nebo potřebují ověřit stupeň své komunikační kompetence v češtině.


Vízum

V případě, že řízení o udělení víza neskončí před zahájením kurzu, je výuka převedena na distanční (online) formu, je-li to možné. Pokud vízum obdržíte, bude výuka po příjezdu do Brna převedena na kontaktní. Pokud vízum neobdržíte, výuka pokračuje distanční (online) formou.

Podrobné informace o podání žádosti a průběhu řízení o vydání oprávnění k pobytu na území České republiky pro občany třetích zemí naleznete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

Ve věcech týkajících se vízového procesu jakož i šancí na jeho získání je třeba kontaktovat přímo českou ambasádu ve Vaší zemi.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info