Шановні громадяни України,
Кабінет чеської мови для іноземців приймає заявки на участь у вже розпочатих безкоштовних курсах чеської мови для українських біженців, які проходять раз на тиждень.
Якщо ви зацікавлені, будь ласка, напишіть нам на електронну адресу kabcest@phil.muni.cz і чекайте на запрошення для написання вступного тесту.
Курси призначені для тих, хто може підтвердити свій статус українського біженця штампом або візою в паспорті.
Кількість місць на курсах обмежена.

Letní škola slovanských (bohemistických) studií

20. července - 17. srpna 2024

57. ročník letní školy (1967 - 2024)

Letní škola slovanských (bohemistických) studií představuje čtyřtýdenní letní intenzivní kurz českého jazyka, kterého se účastní stipendisté Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (viz Stipendium MŠMT ČR) i zájemci a řad samoplátců.

Letní škola je určena pro začátečníky, mírně pokročilé, středně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé (A0 až C2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).


Program

Jádro výuky je soustředěno do pěti vyučovacích hodin dopoledne a skládá se z intenzivních jazykových kurzů, speciálních seminářů a přednášek.

Jazykové kurzy jsou rozděleny podle úrovně znalosti českého jazyka:

  • pro úplné začátečníky jsou připraveny intenzivní kurzy na bázi angličtiny a němčiny (při naplnění kapacity),
  • mírně pokročilí mohou navštěvovat dvouhodinový základní kurz češtiny, dvouhodinový kurz konverzace a hodinový doplňkový kurz; výuka probíhá v češtině,
  • pro středně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé je k dispozici dvouhodinový základní kurz, po něm následuje dvouhodinový speciální seminář věnovaný otázkám překladu, stylistiky a české konverzace. Poslední dvě vyučovací hodiny jsou věnovány přednáškám z české a slovanské jazykovědy, české literatury, dějin Moravy a Čech, etnografie atd.

V odpoledních hodinách mají studenti letní školy možnost navštěvovat hodiny správné české výslovnosti, lexikálně-stylistická cvičení, interpretaci literárního textu a mohou se zúčastnit besed o české hudbě, dějinách umění, městě Brně atd. Začátečníci I a II mohou své znalosti získané v dopoledních kurzech prohlubovat v hodinách jazykových cvičení. Pro nejpokročilejší je připraven speciální lingvistický a literární seminář. Večery jsou vyhrazeny pro filmová představení, na nichž budou promítány zajímavé české filmy.

Program letní školy rovněž zahrnuje řadu celodenních exkurzí na historicky zajímavá místa Moravy a Čech. Sekretariát Kabinetu češtiny je připraven umožnit zájemcům samostatnou práci v archivech a knihovnách a na požádání zprostředkuje i individuální konzultace s profesory a dalšími pracovníky Filozofické fakulty MU.


Organizace

Letní školy se účastní reciproční stipendisté Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (viz Stipendium MŠMT ČR), stipendisté Masarykovy univerzity a Kabinetu češtiny pro cizince Filozofické fakulty MU, popřípadě i jiných kulturních institucí a samoplátci.

Výuka se koná ve dnech: pondělí, úterý, středa, čtvrtek a sobota od 9:00 hod. Pátky jsou vyhrazeny pro exkurze. Neděle je volný den.

Účastníci budou ubytováni v univerzitním letním hotelu. Stravování probíhá formou polopenze (snídaně + oběd) od pondělí do soboty.


Cena

Plná cena zahrnuje: registrační poplatek, školné, stravování formou polopenze a náklady spojené s exkurzemi, ubytování 39 000 Kč
Redukovaná cena zahrnuje: registrační poplatek, školné, stravování formou polopenze a náklady spojené s exkurzemi
nezahrnuje: ubytování
30 000 Kč

Registrační nevratný poplatek činí 4 000 Kč.

Zbývající část školného (tj. 35 000 Kč v případě plné ceny, či 26 000 Kč v případě redukované ceny) lze uhradit rovněž bankovním převodem (účet viz níže), nebo hotově po příjezdu na letní školu v kanceláři Kabinetu češtiny pro cizince ekonomické tajemnici. Při platbě v hotovosti v kanceláři Kabinetu češtiny pro cizince je nutno částku uhradit v českých korunách.

Uchazeči s vízovou povinností platí celé školné (plná či redukovaná cena) předem.


Platební údaje

Výše uvedenou částku je třeba po podání přihlášky poukázat na následující účet vedený v Kč.
Při převodu platby z cizí měny na Kč platí středový kurz České národní banky (ČNB střed) pro daný den.

Majitel účtu: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, Česká republika
Číslo účtu: 85636621/0100
Adresa banky: Komerční banka (Regionální pobočka Brno), nám. Svobody 21, 602 00 Brno, Česká republika
IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8563 6621
SWIFT: KOMBCZPP
Variabilní symbol: 2174000721

Bankovní poplatky hradí uchazeč.


Storno podmínky

Přechod na distanční formu výuky z důvodu nepříznivé epidemiologické situace, přetrvávajících vládních a univerzitních nařízení či v průběhu řízení o žádosti o udělení víza nezakládá nárok na vrácení školného.
Uchazeč má nárok na vrácení 75 % ze zaplaceného školného, pokud zruší účast v kurzu před datem jeho zahájení. Uchazeč s vízovou povinností má v takovém případě povinnost předložit rozhodnutí o neudělení víza k pobytu na území ČR. Školné se vrací pouze bankovním převodem.
Účastník, který z jakéhokoli důvodu zruší účast v kurzu po datu jeho zahájení, nemá nárok na vrácení zaplaceného školného.
Účastník, který přestane výuku navštěvovat, nemá nárok na vrácení zaplaceného školného.


Podmínky přijetí

Počet míst na letní škole je omezen (cca 150). Část volných míst je určena stipendistům MŠMT ČR na základě mezistátních kulturních dohod (viz Stipendium MŠMT ČR). Druhá část volných míst je určena platícím účastníkům, kteří si náklady na pobyt hradí sami.

Řádně vyplněnou přihlášku je třeba poslat poštou nebo e-mailem nejpozději do 15. 7. daného roku. Přihláška musí, mimo jiné, obsahovat úplnou adresu trvalého pobytu (ulice, číslo domu, město, poštovní směrovací číslo, stát), číslo pasu či občanského průkazu, fotografii, vlastnoruční podpis a životopis.

Zvolenou variantu (plná cena nebo redukovaná cena) v přihlášce zřetelně označte.


Stipendium MŠMT ČR

Stipendia se poskytují pouze kandidátům/kandidátkám, které nominují kompetentní orgány partnerských smluvních zemí, příp. zastupitelské úřady České republiky v zahraničí.
Přihláška s přílohami musí být předána příslušné instituci přijímající přihlášky (většinou výběr provádí zastupitelský úřad České republiky, ale může se jednat i o místní agenturu nebo ministerstvo). Bližší informace poskytne zastupitelský úřad České republiky v konkrétní zemi.

Přihlášky či žádosti o stipendium zaslané přímo Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR nebo příslušným letním školám nebudou akceptovány!


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info