Bakalářské studium programu Český jazyk a literatura se specializací Čeština pro cizince

Tříleté bakalářské prezenční jednooborové studium se specializací.

Bakalářský studijní program Český jazyk a literatura se specializací Čeština pro cizince je koncipován jako ucelený studijní program.


Během studia si posluchači osvojí komplexní soubor odborných znalostí současného českého jazyka a české literatury jakožto výsledku jejich tisíciletého vývoje. Zároveň získají přehledné vědomosti z jazykovědy a literatury.

Absolventi bakalářského studia programu Český jazyk a literatura se specializací Čeština pro cizince jsou schopni důstojného projevu ústního i písemného v českém jazyce. Dále jsou dobře vybaveni vědomostmi o českých dějinách a kultuře – zejména o české literatuře.

Díky tomu mohou absolventi najít uplatnění jak v akademickém prostředí – zabývajíce se problematikou českého jazyka jako jazyka cizího a české literatury na zahraničních pracovištích, tak i jako tlumočníci a překladatelé v institucích České republiky, zemi svého původu a Evropské unie, nebo v oblasti kultury a literatury.

Za uznávání předmětů ze zahraničí je zodpovědná PhDr. Eva Rusinová.

Podmínkou pro přijetí k bakalářskému studiu programu Český jazyk a literatura se specializací Čeština pro cizince je písemný oborový test, která se skládá z testu z české gramatiky a ortografie a napsání resumé přečteného textu. Dále je požadována orientace v českých reáliích a literatuře. Předpokládá se znalost českého jazyka na pokročilé úrovni (minimálně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

Kontaktní osoba: PhDr. Vlasta Dvořáčková, Studijní oddělení, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita

Přihlásit se