Jazyková příprava MU

Určeno pro zahraniční studenty v magisterském a doktorském studiu na Masarykově univerzitě (v rámci studijního programu v českém jazyce).


Akademický rok 2020/21

Podzimní semestr
2020/21
(říjen 2020 - leden 2021, 13 výukových týdnů) 8 výukových hodin/týden
Jarní semestr
2020/21
(březen 2021 - květen 2021, 13 výukových týdnů) 8 výukových hodin/týden

Studijní program

Na začátku prvního semestru student napíše vstupní test, na základě kterého bude stanovena jeho počáteční znalost českého jazyka.

Studenti všech úrovní (tj. Začátečníci I - II, Mírně pokročilí I - III, Středně pokročilí I - III, Pokročilí I - V, Velmi pokročilí I - V) budou zařazeni do stávajících kurzů Kabinetu češtiny pro cizince.


Předměty (a tedy ani kredity) Jazykové přípravy MU se nezapisují do Informačního systému.

Během obou semestrů student skládá dílčí zkoušky a Jazyková příprava MU je zakončena závěrečnými písemnými a ústními zkouškami na konci druhého semestru studia pro danou úroveň znalosti českého jazyka, jíž student během dvousemestrálního studia českého jazyka dosáhl.

Na základě závěrečných zkoušek je studentovi vystaveno osvědčení o nabyté úrovni znalosti českého jazyka, které může předložit své fakultě, která sama rozhodne, zda studentovi bude český jazyka uznán jako jazyk cizí.

Obsah kurzu

Začátečníci I - II gramatika + konverzace + fonetika
Mírně pokročilí I - II gramatika + konverzace + fonetika (+ interpretace literárního textu)
Mírně pokročilí III gramatika + konverzace + interpretace literárního textu
Středně pokročilí I - III gramatika + konverzace + fonetika (+ tvůrčí psaní + interpretace literárního textu)
Pokročilí I - V gramatika + konverzace + fonetika + ortografie + lexikální cvičení + české reálie (+ tvůrčí psaní + interpretace literárního textu + překladový seminář)
Velmi pokročilí I - V gramatika + konverzace + fonetika + ortografie + lexikální cvičení + české reálie (+ tvůrčí psaní + interpretace literárního textu + překladový seminář)

Výukový materiál

Rešková, I., Pintarová, M.: Communicative Czech (Elementary Czech)
Rešková, I., Pintarová, M.: Communicative Czech (Intermediate Czech)
Bischofová, J. a kol.: Čeština pro středně a více pokročilé
Interní výukové texty a cvičení Kabinetu češtiny pro cizince určené pro jednotlivé znalostní úrovně a výukové předměty

Zakončení jednotlivých semestrů

Po ukončení 2. semestru studia student složí závěrečné zkoušky z jednotlivých částí, jež jsou náplní kurzů (viz Obsah kurzů).

Znalosti studenta jsou klasifikovány podle ECTS stupnice (A, B, C, D, E, F) a účast v kurzu + zkouška ohodnocena ECTS kredity (navrhovaný počet kreditů 6 + 2, tj. celkem 8). O uznání výše uvedených kreditů do studijního programu studenta rozhoduje daná fakulta.

Pokud student v řádném ani ve dvou opravných termínech neuspěje, kredity mu nelze přiznat.


Vyučující

Interní a externí učitelé Kabinetu češtiny pro cizince FF MU.


Přihlášky na podzimní semestr 2020/21 přijímá Kabinet češtiny pro cizince do 1. 10. 2020.